Verrekenen van een verlies in de omzetbelasting

 

BTW over de winstmarge

Een ondernemer die goederen koopt en weer verkoopt is een zogenaamde wederverkoper.
Doorgaans koopt hij goederen inclusief BTW in en verkoopt hij die weer inclusief BTW. Het verschil in af te dragen BTW en betaalde BTW (voorheffing) moet hij afdragen aan de belastingdienst. De BTW drukt in feite niet op de onderneming.
Dit gaat niet goed als de ondernemer de goederen koopt van een particulier of een ondernemer die vrijgestelde prestaties heeft. Die partijen mogen geen BTW in rekening brengen, en ze hebben de BTW ook niet kunnen aftrekken. In de goederen die zij leveren zit dus BTW verborgen.
Als de wederverkoper deze goederen koopt en weer verkoopt, zou hij in principe BTW over de verkoopprijs moeten afdragen, terwijl hij de btw over de inkoop niet heeft kunnen aftrekken.
Hier ontstaat een cumulatie van BTW die nadelig is voor de wederverkoper.

Om dit probleem te ondervangen heeft de wetgever bepaald dat in deze gevallen er slechts BTW hoeft te worden afgedragen over de winstmarge. Dit wordt de margeregeling genoemd.

Hoe omzetbelasting bereken?

De margeregeling houdt in dat bij gebruikte goederen er enkel BTW is verschuldigd over de winstmarge.

Voorbeeld:
Verkoopprijs    € 1.000
Inkoopprijs           € 500
———
Marge                    € 500

De verschuldigde BTW is dan € € 500 x 21%/121% = € 87

Als de verkoper geen gebruik kon maken van de margeregeling was hij 21%/121% x € 1000 = € 173 verschuldigd.

 

In mijn blog over de margeregeling ga ik uitgebreid in over deze regeling en de voorwaarden.

Wanneer omzetbelasting betalen?

Je kunt de margeregeling toepassen per transactie of via de globalisatieregeling.
Als je per transactie de winstmarge bepaald moet je het goed dus een op een volgen qua inkoop en verkoop. Je bent de BTW verschuldigd afhankelijk of je het kasstelsel toepast of het factuurstelsel. Bij het kasstelsel ben je de BTW over de winstmarge verschuldigd bij ontvangst van het verkoopbedrag, bij het factuurstelsel bij het uitreiken van de factuur.

Maar wat nu als de verkoopprijs lager is dan de inkoopprijs?
Je maakt dan een verlies, een negatieve marge. Je bent dan wel geen omzetbelasting verschuldigd, maar je kunt niets met het verlies.
Daarom is de globalisatieregeling gecreëerd, zodat je verlies kunt verrekenen in een tijdvak of in een volgend tijdvak.

 

De oplossing voor moeilijk te volgen goederen

Vaak is het voor een wederverkoper moeilijk of misschien onmogelijk om gebruikte goederen administratief te volgen, om de winstmarge goed te kunnen bepalen.  Zeker als het om grotere aantallen gaat of dat hij een partij inkoopt.

De globalisatieregeling is in het leven geroepen om dit probleem te ondervangen. De verschuldigde BTW wordt hier niet per goed/artikel bepaald, maar per (belasting)tijdvak. Het verband tussen in- en verkoopprijs van een goed wordt helemaal losgelaten.
Het grote voordeel is daarbij dat eventuele negatieve marges in een tijdvak, verrekend kunnen worden met positieve marges in een volgende tijdvak.

Hoe werkt dat binnen een tijdvak?

Als de globalisatieregeling wordt toegepast worden enkel de transactie binnen het betreffende tijdvak genomen. Dit tijdvak is doorgaans de periode waarop de BTW-aangifte betrekking heeft.
Voor de inkopen wordt dan genomen zowel de reeds verkochte inkopen als de nog niet verkochte inkopen.  En daarnaast de totale verkopen van de (gebruikte) goederen.

Voorbeeld zonder globalisatie

Inkoop           Verkoop              Marge              Verschuldigde BTW

Oude munten                                      1000                   1500                  500                                                 87

Postzegels                                               800                     500                -300                                                   0
———            ———-            ——–                                     ———-
Totaal                                                      1800                   2000                  200                                                 87
Voorbeeld met globalisatie

Totaal                                                      1800                   2000                  200                                                 35
Conclusie, de toepassing van de globalisatieregeling is voordeliger.

Verrekenen van een negatieve marge / verliesverrekening

Een negatieve marge kan worden verrekend met een eventuele positieve marge in een volgend tijdvak. Als de marge in het tijdvak  er na ook negatief is, dan cumuleert dit verlies en wordt dit verlies weer doorgeschoven naar het tijdvak daarna.

Het kan voorkomen dat in een jaar de verliezen zijn, die nog niet zijn verrekend in de aangifte-periodes van dat betreffend jaar. Er staat op jaarbasis nog een te verrekenen verlies (het jaarsaldo). Dit verlies mag  niet zonder meer worden verrekend met een eventueel positieve marge in het tijdvak (of latere tijdvakken) van het jaar erna.
Hiertoe moet een beschikking voor verliesverrekening worden gevraagd bij de Belastingdienst. Dit verzoek moet uiterlijk gedaan worden bij de aangifte van het eerste tijdvak van het jaar erna.

 

Verplichte globalisatie

Voor bepaalde goederen zijn de leveringen ervan verplicht aangewezen om de globalisatiemethode toe te passen. Dit betreft;

  • Vervoermiddelen, daaronder begrepen caravans, fietsen en bromfietsen;
  • Kleding;
  • Meubels;
  • Boeken en tijdschriften;
  • Foto-, film en videoapparatuur evenals beeld- en geluidsdragers;
  • Muziekinstrumenten;
  • Huishoudelijke, elektrische en elektronische apparaten;
  • Huisdieren;
  • Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten en curiosa;
  • De gebruikte onderdelen, toebehoren en benodigdheden van de hiervoor genoemde gebruikte goederen.

 

Moet je de regeling toepassen ?

Een wederverkoper die handelt in gebruikte goederen waarvoor de globalisatie als verplicht is aangewezen, kan de Belastingdienst verzoeken om af te zien van globalisatie.
Als deze beschikking vervolgens wordt afgegeven geldt deze voor 5 jaren, voor het eerst in het eerstvolgend belastingjaar. Na die 5 jaar moet eventueel opnieuw een verzoek worden ingediend.

Globalisatie op verzoek

Een wederverkoper die handelt in gebruikte goederen welke niet onder de verplichtstelling van de globalisatieregeling valt kan de belastingdienst verzoeken om de globalisatieregeling te mogen toepassen. Hij moet kunnen aantonen dat het voor de betreffende goederen onmogelijk of ongebruikelijk is om ze individueel administratief te volgen. Deze beschikking geldt in beginsel voor 5 jaar, waarna ze weer kan worden opgezegd.

 

Hoe geef je dit in de aangifte omzetbelasting aan?

De positieve marge dient te worden aangegeven bij belastbare prestaties binnenland voor het betreffend tijdvak. Dat kan het hoog tarief (21%) zijn, of het laag tarief (6%). Een negatieve marge wordt niet aangegeven.

 

Verschil tussen de winst volgens de omzetbelasting en de inkomstenbelasting

De winstbepaling (de positieve marge) in de omzetbelasting wordt louter bepaald om de verschuldigde omzetbelasting te kunnen bepalen.
Voor de echte winstbepaling, het nettoresultaat in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting wordt rekening gehouden met voorraden c.q. voorraadmutaties. Dat staat dus geheel los van het voorgaande

 

Wil je advies bij het maken van een juiste keuze?

De globalisatie is een mooie regeling om de negatieve winstmarges in latere periodes te kunnen verrekenen.  Het kan voordelen opleveren in verschuldigde omzetbelasting. Maar heeft ook wat haken en ogen. Heb je nog vragen? Neem gerust contact met mij op.

 

Comments are closed.