Betaal je BTW over tweedehands goederen ?

Je koopt een goed van een particulier. Mag je de BTW aftrekken?

Een ondernemer die goederen verkoopt is BTW verschuldigd over de verkoop van die goederen. Het systeem van de BTW is dat een ondernemer/verkoper de BTW, die hij bij inkoop van de goederen betaalt, weer kan terugvorderen.

Maar wat als hij het goed van een particulier koopt? Die particulier mag geen BTW in rekening brengen, en heeft ook niet de BTW kunnen aftrekken. In de inkoop door de ondernemer zit dus in feite BTW die hij niet kan aftrekken, terwijl hij wel over de verkoop BTW zou moeten afdragen. Er ontstaat hier de situatie van BTW over BTW (cumulatie van BTW).
Een branche waar dit veel voorkomt is de autohandel.

In het systeem van de BTW kan dit niet de bedoeling zijn, en daarom heeft de wetgever de margeregeling opgezet.

Wat houdt de margeregeling in ?

De margeregeling houdt in dat bij handel in tweedehands goederen er enkel BTW is verschuldigd over de winstmarge.

Voorbeeld:
Verkoopprijs    € 1.000
Inkoopprijs           € 500
———
Marge                    € 500

De verschuldigde BTW is dan € € 500 x 21%/121% = € 87

Als de verkoper geen gebruik kon maken van de margeregeling was hij 21%/121% x € 1000 = € 173 verschuldigd.

 

Welke voorwaarden worden aan de margeregeling gesteld?

Voorwaarden van de margeregeling:

 • Het moet gaan om een wederverkoper
  Dit is een ondernemer wiens activiteiten geheel of gedeeltelijk bestaan uit het (weder)verkopen van gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten.
 • De goederen moeten zonder BTW zijn verkregen.
  Dat kan dus zijn van een particulier, een ondernemer die vrijgesteld is van BTW of een andere handelaar die onder de margeregeling levert.

Op welke goederen is de margeregeling van toepassing?

 • Gebruikte goederen
  Alle roerende goederen die zijn gebruikt overeenkomstig hun bestemming. Jurisprudentie geeft aan dat goederen die slechts een dag zijn gebruikt al onder de margeregeling kunnen vallen.
  Roerende goederen kunnen ook levende dieren zijn. Bij handel in paarden wordt hier bijvoorbeeld veel gebruikt van gemaakt.Opgelet !
  Het gaat hier uitdrukkelijk om roerende goederen. Onroerende goederen vallen nooit onder de margeregeling.
  Op gebruikte goederen die aangewend worden voor het vervaardigen van een nieuw goed, mag de margeregeling ook niet worden toegepast.
 • Kunstvoorwerpen
  Hierbij kan men denken aan schilderijen, gravures, standbeelden, foto’s etc., doorgaans gemaakt door een kunstenaar.
 • Voorwerpen voor verzamelingen
  Voorbeelden zijn postzegels, (oude) munten, historische voorwerpen, botanische -, zoölogische- , mineralogische- en paleontologische artikelen.
 • Antiquiteiten
  Antieke stukken, anders dan hiervoor. Meer dan 100 jaar oud.

Administratieve verplichtingen

 • Inkopen en verkopen gescheiden houden in de administratie.
  Het moet uit de administratie kunnen blijken op welke goederen de margeregeling van toepassing is. De goederenstroom moet inzichtelijk zijn.
 • Indien een factuur wordt uitgereikt, mag hier geen BTW op worden vermeld. Ook geen 0%
  Wat dan wel? Bijvoorbeeld; Bijzondere-regeling gebruikte goederen, of – kunstvoorwerpen, of – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten.
 • Bij aankopen van meer dan € 500 dient een aparte inkoopverklaring te worden opgesteld. Dit is voor de bewijslast.
  Een inkoopverklaring is vrij van vorm, maar hier op moet tenminste worden vermeld;
  – de dagtekening van levering;
  – naam en adres van de koper;
  – naam en adres van de verkoper;
  – omschrijving van het goed (eventueel kenteken) en de hoeveelheid;
  – het bedrag;
  – een verklaring van de leverancier/verkoper (+handtekening) dat hij bij de eerdere koop van het artikel geen BTW in aftrek heeft gebracht.

Is de margeregeling verplicht?

De wederverkoper heeft de mogelijkheid om (per transactie) af te zien van de margeregeling. Hij moet dan de verschuldigde BTW berekenen volgens de normale regels. Maar waarom zou hij dat doen?
Dat kan afhangen hoe de koper van het goed kan omgaan met de BTW. Bijvoorbeeld als de koper de BTW mag aftrekken. Het artikel heeft daarna niet de status van marge-artikel. Een stukje BTW dat de wederverkoper bij zij inkoop heeft gehad blijft wel nog “hangen”. Uiteraard moet de wederverkoper een factuur opstellen met BTW (bedrag en percentage).

Globalisatieregeling

De globalisatieregeling is een bijzondere regeling. De verschuldigde BTW wordt hier niet per goed/artikel bepaald, maar per (belasting)tijdvak. Het grote voordeel is dat eventuele negatieve marges in een tijdvak, verrekend kunnen worden met positieve marges in een volgende tijdvak.
In een volgend artikel geef ik hier meer aandacht aan.

Overige gevallen

Demontage

Demontage van gebruikte goederen. Als gebruikte goederen worden gedemonteerd, kunnen deze onderdelen in beginsel niet meer worden verkocht met toepassing van de margeregeling. Immers de oorspronkelijke goederen kunnen niet meer als zodanig worden gebruikt.

Uitzonderingen zijn, als de gedemonteerde onderdelen op zichzelf in aanmerking voor de margeregeling. Of dat de gedemonteerde onderdelen op zichzelf ook zijn te gebruiken waarvoor zij zijn vervaardigd. Dit komt voornamelijk voor bij autodemontage-bedrijven.

Reparatie

Als andere goederen, met aftrek van BTW, gebruikt worden ter reparatie van marge-goederen, mogen deze goederen niet in aftrek worden gebracht van de marge. De marge staat op zichzelf, en betreft louter het verschil tussen oorspronkelijke inkoopprijs en verkoopprijs.

De afnemer/koper betaalt slechts gedeeltelijk of niet
In dat geval is de marge te hoog geweest, c.q. te hoog aangegeven in de BTW-aangifte. Hij mag het teveel aan afgedragen BTW bij de fiscus terugvorderen.

Intracommunautaire transacties

Bij levering van gebruikte goederen naar EU-landen is in beginsel de margeregeling van toepassing. Ook als gebruikte goederen worden betrokken vanuit andere EU-landen van particulieren of BTW-vrijgestelde ondernemers.

Uitvoer naar niet EU-landen
Bij uitvoer van gebruikte goederen naar een niet-EU land mag de margeregeling achterwegen gelaten worden, en het nultarief worden toegepast.

Aangifte omzetbelasting

De marge-omzet dient te worden aangegeven bij belastbare prestaties binnenland. Het netto-bedrag exclusief de BTW over de marge. Dat kan het hoog tarief (21%) zijn, of het laag tarief (6%).

De margeregeling is een mooie regeling om het BTW-lek van handel op gebruikte goederen wat te verzachten, maar kent wat voorwaarden.

Heb je vragen over de margeregeling?

Ik kan je helpen bij vraagstukken over de margeregeling en globalisatieregeling.  Neem gerust contact met mij op.

Comments are closed.