Evalueer nu en niet op het einde van het jaar

financieel op koers cc2day

Heb jij als ondernemer zicht op je financiële situatie?

De vakantie is voorbij. Je heb je hoofd even leeg kunnen maken en de accu is weer opgeladen. Tijd voor de tussenbalans. Maar, heb jij zicht op je actuele cijfers? En zo ja, heb jij je doelstellingen voor een deel al bereikt?

Breng de actuele situatie in kaart

Ik kan niet vaak genoeg het belang benadrukken van het up-to-date zijn als ondernemer van je financiële en fiscale situatie. Helaas komt het in de praktijk van de ‘kleine’ ondernemer te vaak voor dat hij of zij blij kan zijn als de jaarrekening van het voorgaande jaar rond augustus eindelijk gereed is. Je hebt inzicht in de prestaties van je onderneming over het vorige boekjaar, terwijl het huidige boekjaar alweer grotendeels voorbij is. Het opmaken van actuele cijfers stelt jou in staat de juiste vragen te stellen. Het verschaft jou inzicht in je financiële en fiscale situatie. Het helpt je bij het op- en/of bijstellen van diverse ondernemingsdoelstellingen voor zowel de korte als lange termijn.

Ben jij financieel weerbaar?

In een vorige blog had ik het over financiële weerbaarheid. Belangrijk daarbij is dat je periodiek inzicht hebt in je resultaat en je liquiditeitspositie. Neem daar als ondernemer ook de tijd voor! Het verkregen inzicht kan gebruikt worden om je prestaties als ondernemer/onderneming te evalueren en, indien nodig, bij te sturen. Aandachtspunten zijn:

  1. Omzetontwikkeling; niet alleen ten opzichte van gerealiseerde omzet in voorgaande jaren, maar ook in vergelijking met de eigen branche (benchmarking). Ben actief als ondernemer in je eigen netwerk en misschien wel daarbuiten, om nieuwe omzet te genereren. Maak gebruik van de kennis van mensen in je netwerk. Vergroot je horizon.
  2. Kostenontwikkeling; staan de gemaakte kosten in verhouding met de gerealiseerde omzet? Is er sprake van kostenstijgingen en zo ja, waardoor worden deze veroorzaakt? Een evaluatie van de prijs-kwaliteit verhouding van de afgenomen diensten kan helpen bij de juiste keuze van toeleveranciers (zie blog ‘beslis jij op kosten of op opbrengsten’). Maak een kosten-batenanalyse, waarbij gekeken wordt in hoeverre het lonend is om een bepaalde uitgave te maken. Hierdoor houdt je de lopende kosten onder controle.
  3. Wat zijn je vorderingen en verplichtingen op korte termijn? Laat vorderingen en schulden niet te hoog oplopen. Debiteurenbeheer is een actief proces. Maak afspraken met je klanten wanneer er sprake is van een betalingsachterstand, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Maar jij bent ook zelf klant. Korte termijn schulden vormen een enorme belasting op je liquiditeitspositie, doordat deze direct opeisbaar zijn. Voorkom onnodige incassokosten door je korte termijn verplichtingen te plannen.

Pas jouw fiscale planning aan op jouw financiële realiteit

Ook voor wat betreft je fiscale planning moet je niet wachten totdat het jaar voorbij is. De verschuldigde belasting wordt bepaald op basis van je belastbare winst en het voor jou geldende belastingtarief. Twee parameters die jij als onderneming tot op zekere hoogte kan sturen.

Hoe flexibel is winst

Winst is een boekhoudkundig begrip. Zo kan je door het uitstellen of juist het nemen van kosten je winst beïnvloeden. Maar maak geen onnodig kosten om alleen belasting te besparen. Dit gaat namelijk weer ten koste van je financiële weerbaarheid.

Ook het doen van investeringen heeft invloed op je winst. Wacht je met investeren tot het einde van het jaar, zijn de afschrijvingskosten, welke de winst verlagen, te verwaarlozen. Je hebt alleen voordeel in de vorm van kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Bij huur van een bedrijfspand, kan het interessant zijn om over te gaan tot de aankoop/bouw van je eigen bedrijfspand. Mijn collega Jeroen Goedbloed heeft hierover een blog geschreven.

Maak een keuze; BV of niet

Het belastingtarief is afhankelijk van je ondernemingsvorm. Een IB-onderneming (ZZP-er, éénmanszaak, Vennootschap onder Firma (VOF), Maatschap), heeft te maken met een progressief belastingtarief. Dat wil zeggen, hoe hoger de winst, hoe hoger het tarief. Als je het urencriterium van 1225 uren op jaarbasis haalt, heb je als IB-ondernemer recht op zelfstandigenaftrek en eventueel startersaftrek, waarmee je de belaste winst verlaagt.

Heb je een BV, dan ben je zowel vennootschapsbelasting als inkomstenbelasting verschuldigd. De BV is in feite de ondernemer en jij bent bij haar in loondienst. Er is geen recht op zelfstandigenaftrek. Voor de actuele tarieven verwijs ik naar de site van de Belastingdienst.

Het omslagpunt voor het oprichten van een BV ligt fiscaal rond de € 100.000 belastbaar resultaat. Dit resultaat moet wel structureel zijn en bij een VOF en maatschap geldt het resultaat per firmant. De vraag die gesteld kan worden is of fiscaliteit wel het belangrijkste motief moet zijn om een BV op te richten. Maar dit is wellicht een onderwerp voor een toekomstige blog.

Bestaat de wens om je IB-onderneming met terugwerkende kracht in een BV in te brengen, moet je dit tijdig aan de Belastingdienst kenbaar maken. Dit gebeurt via een zogenaamde intentieverklaring. Je adviseur kan je daarbij helpen.

Ook om je fiscale huishouding op orde te hebben, is inzicht in de prestaties van jouw onderneming gedurende het boekjaar van wezenlijk belang. Neem de tijd om even stil te staan en te evalueren en maak op basis hiervan je keuze.

Werk aan je onderneming en krijg de juiste inzichten

Vijf tips om inzicht te krijgen in je onderneming:

  1. Houdt periodiek je financiële administratie bij.
  2. Stel een actueel financieel overzicht in de vorm van een tussentijds resultaat op.
  3. Vergelijk het verkregen overzicht met resultaten uit voorgaande perioden en/of met van te voren gestelde doelstellingen. Heb je van te voren geen concrete doelstellingen geformuleerd, maak dan gebruik van actuele branchegegevens. Deze zijn grotendeels via het internet beschikbaar.
  4. Stuur, waar nodig, bij. Wacht niet tot het te laat is. Je legt nu de basis voor de toekomst.
  5. Kijk vooruit. Gebruik het verkregen inzicht voor het opstellen van (nieuwe) doelstellingen. Deze doelstellingen kunnen zowel hard (financieel en fiscaal) als zacht (hoe wil ik dat mijn klanten mijn onderneming zien).

Op deze wijze werk je niet alleen in je onderneming, maar ook aan je onderneming.

Hulp nodig?

Ik kan jou helpen om jouw financiële en fiscale positie inzichtelijk te maken en, nog belangrijker, te helpen met de planning en het bewaken daarvan. Zo blijf jij ‘in control’. Ik nodig je uit voor een vrijblijvend gesprek.

Comments are closed.