Regeerakkoord 2017, de fiscale punten.

Fiscale maatregelen uit het regeerakkoord

Op 10 oktober 2017 hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ voor de periode 2017 – 2021 gepresenteerd. Uit het regeerakkoord blijken onder andere de volgende fiscale maatregelen.

Inkomstenbelasting

•    Invoering tweeschijvenstelsel van 36,93% en 49,5% (vanaf € 68.800).
•    Verhoging van de algemene heffingskorting met circa € 350 en van de arbeidskorting met circa € 365.
•    Afbouw van de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 in vier jaarlijkse stappen van 3%-punt naar het nieuwe basistarief. Het aftrektarief komt in 2021 op 43%.
•    Verlaging van het eigenwoningforfait met 0,15% per 2020.
•    Afbouw van de zelfstandigenaftrek vanaf 2020 in vier jaarlijkse stappen naar het nieuwe basistarief.
•    Afbouw van regeling ‘Wet Hillen’ in dertig jaarlijkse stappen (volgens eindverslag Zalm).
•    Box 3 gaat aansluiten bij het werkelijk rendement op spaartegoeden en de vrijstelling wordt verhoogd naar € 30.000 per belastingplichtige.
•    Verhoging box 2 tarief naar 27,3% in 2020 en 28,5% in 2021.

Vennootschapsbelasting

•    Verlaging van de tarieven naar 16% en 21% per 2021. In 2019 gaan de tarieven met 1%-punt omlaag, in 2020 met 1,5%-punt en in 2021 met 1,5%-punt.
•    Terugdraaien van de verlenging van de eerste schijf. Deze blijft € 200.000.
•    Afschaffing dividendbelasting.
•    Invoering bronbelasting op rente- en royaltystromen naar laagbelaste landen.
•    Invoering generieke renteaftrekbeperking: het saldo van verschuldigde en ontvangen rente boven een drempel van € 1 miljoen is aftrekbaar tot maximaal 30% van het brutobedrijfsresultaat. Er komt geen groepsescape.
•    Afschaffing specifieke renteaftrekbeperkingen (met uitzondering van artikel 10a Wet VPB).
•    Verkorting termijn voorwaartse verliesverrekening naar 6 jaar.
•    Verhoging effectief tarief innovatiebox naar 7%.
•    Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik tot 100% van de WOZ-waarde.

Omzetbelasting

•    Verhoging van het lage BTW tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019.

Loonbelasting

•    Verkorting van de looptijd voor de 30%-regeling naar 5 jaar.
•    Verruiming onbelaste vrijwilligersvergoeding naar € 1.700 per jaar.
•    Vervanging van de Wet DBA:

– Zzp’ers met een laag tarief (tot maximaal 125% wettelijk minimumloon) en een langere duur van de overeenkomst (> 3 maanden) zijn altijd in dienstbetrekking.
– Zzp’ers met een hoog tarief (van minimaal € 75) en een kortere duur van de overeenkomst (< 1 jaar) krijgen een ‘opt out’ voor loonbelasting en werknemersverzekeringen.
– Voor zzp’ers boven het lage tarief wordt een opdrachtgeversverklaring ingevoerd. Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. (bron, www.rb.nl)

Slot

We merken op dat er tijdens de plenaire behandeling vanuit de oppositie al veel weerstand is tegen de btw-verhoging die zoals het er nu naar uitziet per 1 januari 2019 in zal gaan.

De verhoging van 6% naar 9% is een feitelijke verhoging van 50%!

In de maatschappij zijn er al diverse partijen die stelling hebben genomen tegen deze verhoging.
De verhoging van de btw stelt veel ondernemers voor de vraag wat zij met de prijsstelling gaan doen, waarbij prijsstijgingen onvermijdelijk lijken.

Wij houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en waar nodig zullen wij verder publiceren.
Heeft u in de tussentijd vragen over fiscale zaken of wilt u klankborden over fiscale ontwikkelingen en wat het voor uw bedrijf kan betekenen dan neem gerust contact met ons op.

Comments are closed.