Je dga-pensioen is verplicht stopgezet. En wat nu?

Kiezen tussen niets doen, afkopen of omzetten.

Voor de directeur grootaandeelhouder was het uiterlijk 1 juli 2017 zover. Het opbouwen van pensioen in de eigen bv is niet langer meer mogelijk en bij bestaande regelingen moest de opbouw worden stopgezet. Voor deze tijdige stopzetting hebt u al dan niet met behulp van een adviseur de juiste formele stappen doorlopen. De vraag is dan vervolgens: Wat gaat u doen met uw opgebouwde voorziening? De betreffende opties zijn handhaving, afkoop of omzetting. Wat houden deze concreet in?

Handhaving van de opgebouwde pensioenaanspraak

Kort gezegd wordt de bestaande pensioenaanspraak bevroren en worden er geen nieuwe pensioenrechten meer toegekend of opgebouwd.  De uiterlijk tot 1 juli 2017 opgebouwde rechten mogen in eigen beheer blijven. Indexatie van reeds opgebouwde pensioenaanspraken is wel mogelijk indien dit reeds in de pensioentoezegging was opgenomen. Het voordeel is dat je bestaande aanspraken blijven bestaan en je dus bij pensioen een levenslange uitkering ontvangt.

Het behouden van de bestaande pensioenregeling heeft echter ook nadelen. Zo moet de pensioenwaarde jaarlijks actuarieel herrekend worden. Ook kan de commerciële waarde van je pensioen fors hoger uitvallen dan de fiscale waarde. Dit laatste is vooral een aandachtspunt als je in de toekomst van plan bent om dividend uit te keren.

Kiest u voor behoud van de bestaande aanspraken dan hoeft u verder geen actie te ondernemen.
Op de ingangsdatum van uw pensioen krijgt u een levenslange uitkering van het pensioen zoals deze tot 30 juli 2017 was opgebouwd.

Afkoop pensioen

Het overgangsrecht biedt de mogelijkheid om het pensioen af te kopen en de waarde als loon uit te keren. Om afkoop van de opgebouwde aanspraken aantrekkelijk te maken biedt de staatssecretaris een korting aan. Zo is er bij afkoop in de periode tot 1 januari 2020 geen revisierente verschuldigd en blijft een deel van de afkoopsom buiten de heffing. Bij afkoop in 2017 wordt 34,5% van de afkoopsom buiten de heffing gelaten.

Afkoop is ook mogelijk in 2018 en 2019 maar dan tegen een kleinere korting. De korting voor 2018 bedraagt dan 25%, en in 2019 nog slechts 19,5%. De korting is alleen van toepassing over de voorziening opgebouwd tot 31 december 2015. Over de opbouw na die datum geldt geen korting en betaal je het normale tarief.

Na afkoop is er van een pensioenaanspraak uiteraard geen sprake meer.

De laatste mogelijkheid is het omzetten naar een oudedagsverplichting

Omzetting in een oudedagsreserve

Als het afkopen of bevriezen van je pensioen niet interessant is dan is er nog de mogelijkheid om de pensioenaanspraak om te zetten in een oudedagsreserve. In deze variant wordt de pensioenaanspraak vastgesteld op de fiscale waarde. De fiscale waarde wordt vervolgens omgezet in een oudedagsreserve.

Na omzetting zal het saldo van de oudedagsverplichting jaarlijks te worden opgerent met een rente die is gebaseerd op het U-rendement (die rente op het U-rendement ligt momenteel vlak bij 0%).

Uitkeren van de oudedagsverplichting

De oudedagsreserve is bedoeld als een oudedagsvoorziening ten behoeve van de dga.
Het saldo wordt vanaf ingangsdatum uitgekeerd in een vast aantal termijnen.

De uitkering begint in het tijdvak van vijf jaren voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd tot twee maanden erna. De uitkering eindigt twintig jaar na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Bij eerder overlijden gaat de uitkering over op de erfgenamen.

Het is niet mogelijk om nieuwe aanspraken op te bouwen via deze oudedagsreserve.

Let op de positie van je (ex)-partner

Een keuze voor afkoop of omzetting is slechts mogelijk indien deze keuze wordt gemaakt voor de gehele pensioenregeling in eigen beheer. Het is dus niet mogelijk om de keuze te splitsen tussen ouderdomspensioen en/of partnerpensioen.

Indien in een pensioenregeling een partnerpensioen is opgenomen dan is afkoop en/of omzetting alleen mogelijk met instemming van je (ex)partner. Het is zelfs vereist dat die toestemming schriftelijk wordt vastgelegd.

signpost-2030781_1280

Keuze gemaakt? De belastingdienst wilt het graag weten

Heb je eenmaal een keuze gemaakt, dan zal je die mogelijk moeten melden bij de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft daartoe een formulier opgesteld dat u hier kunt vinden.

Welke keuze past jou het best?

Er is op voorhand geen beste optie aan te wijzen. Er zijn immers veel factoren die van invloed kunnen zijn op de te nemen beslissen zoals bijvoorbeeld de hoogte van het opgebouwde pensioen, de aanwezige middelen, maar ook bijvoorbeeld de druk op de liquiditeit van afkoop. Korting is natuurlijk leuk, maar er vloeit ook veel geld weg uit je onderneming. Een keuze zal dan ook niet gemakkelijk zijn en dan is het belangrijk dat je in die keuze goed wordt ondersteund. Uitstellen van de beslissing kan, maar kost je bij afkoop natuurlijk wel weer een deel van de korting.

Hoe nu verder met je pensioenopbouw?

Niets doen is geen optie. Maar met het wegvallen van het pensioen in eigen beheer als oudedagsvoorziening wordt het er ook niet makkelijk op gemaakt. Alternatieven om tot een oudedagsvoorziening zijn er wel (zie hier een eerdere blog) maar ook dan is het weer afwegen welke methode het beste bij je past. En ook hier is het fijn als de juiste ondersteuning beschikbaar is.

Niets doen is geen optie.

Wil je weten hoe Company in Control today je kan ondersteunen in deze keuzes en ervaren hoe wij ondernemers ondersteunen, zowel administratief en fiscaal. Neem gerust contact op we gaan graag met u in gesprek.

Jeroen Goedbloed

Comments are closed.